Developer description

هدف ببنیم! شفاف ساختن زاویه ای از تکنولوژی(مخصوصا تکنولوژی وب) است که هنوز در ایران به دلیل سو مدیریت ها و عدم شناخت و بینش صحیح، ناشناخته مانده است.
ما در ببینیم! بر این باوریم که متخصصین این فن در ایران، از لحاظ تکنیکی چیزی از دنیا کم ندارند.
البته ما منتقد به بسیاری از وب سازان در ایران هستیم، اما مانند هر جای دیگر دنیا، افراد و یا تیم های عالی هم داریم.
ما سایت ببینیم! را بنا ساختیم که منتقد باشیم به جریان های غلط در فضای تکنولوژی وب و آن زاویه از تکنولوژی که سرمایه است را بیشتر از پیش به مخاطبانمان بشناسانیم.
مخاطبان ما حرفه های IT نیستند، ما مدیران شرکت های تجاری را نیز هدف گرفته ایم.

Last updated 4 إبريل 2011

By using our website, you agree to our privacy policy   OK