کارانیک View website

Developer description

این وب سایت رابط مجری و مشتری می باشد.
بدین صورت که افرادی که به دنبال مجری برای انجام پروژه های خود می باشند می توانند در خواست خود را به مناقصه بگذارند.
همچنین افرادی که دارای مهارت و تخصص می باشند می توانند با شرکت در مناقصه ها به کسب درآمد از طریق اینترنت بپردازند.
نحوه کسب درآمد، شرکت در مناقصه ها و در صورت برنده شدن اجرای پروژه درخواست شده می باشد.

Last updated 4 إبريل 2011

By using our website, you agree to our privacy policy   OK