Developer description

سایت انتقالی دانشگاهها تلاشی است در جهت کاهش سختی دانشجویان در یافتن دانشجوی مورد نظر برای برای جا به جایی.
با ثبت نام و ورود می توانید دانشجوی مورد نظر خود را در شهر مورد نظر که در خواست جا به جایی با دانشجویی مانند شما را دارد به راحتی پیدا کنید.

Last updated 4 إبريل 2011